План-Прием

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР.ЛОМ
1. За свободни се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:
1.1. незаети места;
1.2. освободени през учебната година места.
2. Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им (издаване на удостоверение за преместване) на сайта на училището и в РУО.
3. Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:
3.1. I до VI клас – през цялата учебна година;
3.2. VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3.3. XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
3.4. XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви
4. Учениците може да се преместват на свободни места след:
4.1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;
4.2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за преместването;
4.3. Директорът издава служебна бележка до три работни дни, с която потвърждава възможността за записване на ученика.
5. Директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
6. При наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:
6.1. Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
6.2. Среден успех от предходната учебна година (учебен срок).
6.3. Няма действащи наказания на Педагогическия съвет
6.4. При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.
7. В случай на отказ ученикът да бъде преместен, директорът писмено уведомява родителя/настойника за причините.
8. Ученикът се счита за преместен в училището от датата, посочена в заповедта на директора на СУ „Отец Паисий“ –гр.Лом.НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Учебен процес, съобразен с възможностите на всяко дете
• Успешно покриване на държавните образователни изисквания
• Целогодишно обучение в едносменен режим
• Целодневно обучение за първи и втори клас
• Безплатна закуска за най-малките
• Топъл обяд за учениците на целодневно обучение
• Творческа атмосфера за децата
• Модерно оборудвани компютърни кабинети
• Библиотечно – информационно обслужване
  • Шофьорски курсове
• Спортни игри


ПЛАН-ПРИЕМ ОБЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I клас - 8 места
II клас - 12 места
III клас - 10 места
IV клас - 11 места
V клас - 15 места
VI клас - 13 места
VII клас - 14 места
VIII клас - 11 места
IX клас - 13 места
X клас - 8 места
XI клас - 9 места
XII клас - 16 места


ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПАНеобходими документи
• Заявление до Директора - по образец Prilojenie1-za-priem-1klas.pdf [54.21 Kb] (Downloads: 24) Prilojenie2-za-zapisvane-1klas.pdf [37.44 Kb] (Downloads: 16) zaqvlenie-za-podgotvitelna-grupa.pdf [65.13 Kb] (Downloads: 12)
• Представяне акт за раждане (оригинал) за сверяване и попълване декларация за съответствие;
• Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение; zaqvlenie-celodnevno-obuchenie.pdf [16.11 Kb] (Downloads: 11)
• Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителна група;
• Декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителен клас/група. deklaraciq-za-neposeshtenie-v-PG.pdf [14.5 Kb] (Downloads: 12)

График на дейностите по приема
ПЪРВИ ЕТАП
1. Подаване на заявления от 01.06.2023г. до 05.06.2023г.
2. На 06.06.2023г. в 17.00часа обявяване на списъците с класираните ученици, приетите деца и резервите в училището на достъпно публично място.
2. Записване на децата в I клас- от 06.06.2023г. до 15.06.2023г.
3. Изнасяне на списъците на приетите деца - 17.06.2023г.
ВТОРИ ЕТАП
1. Обявяване на свободните места и прием на документи - до 17.00 часа на 29.06.2023г.
2. Записване на подалите заявления с пълен комплект документи - до 01.09.2023г.

Заявления се приемат всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа в канцеларията на училището.

Критерии за подбор
1. Близост до училище /доказва се с адресна регистрация/.
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
3. Деца, завършили подготвителен клас в училището.
4. Записване на деца на учители и служители в училището.
5. Записване на деца със специални образователни потребности.
6. Записване на деца сираци и деца близнаци.

ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС
• Една непрофилирана паралелка.
• 26 ученика.

Зявление за записване на ученик в дневна форма на обучение zaqvlenie-dnevna-forma-na-obuchenie.pdf [15.44 Kb] (Downloads: 9)
Заявление за преместване на ученик zaqvlenie-za-premestvane.pdf [24.04 Kb] (Downloads: 9)
Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение - zaqvlenie-za-zapisvane-samostoqtelna-forma-na-obuchenie.pdf [15.7 Kb] (Downloads: 12)

Комисии по приема за 1 клас и ПГ - zap-373-150323.pdf [60 Kb] (Downloads: 0)
Комисии по приема за 5 клас - zap-375-150323.pdf [53.5 Kb] (Downloads: 1)

ПРИЕМ ЗА ОСМИ КЛАС, ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ", СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕНаредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование (ал.3, т.1 от ДВ бр.12/2017г.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление по образец - -predpriemacheski.pdf [128.61 Kb] (Downloads: 2)
2. Свидетелство за основно образование - оригинал

Балообразуване – удвоената оценка по БЕЛ и Математика от НВО и оценките по Информационни технологии и География и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА:
zap-394-270323.pdf [43.51 Kb] (Downloads: 2)

Подаване на документи за участие в първо класиране: от 05.07.2023г. до 07.07.2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици от първи етап на класиране: 12.07.2023г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: от 13.07.2023г. до 17.07.2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране до: 17.07.2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19.07.2023г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: от 20.07.2023г. до 24.07.2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до: 25.07.2023г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26.07.2023г. до 27.07.2023г.
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране: 31.07.2023г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: от 01.08.2023г. до 02.08.2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до: 04.08.2023г.
До 10.09.2023г. се попълват незаетите места след трети етап на класирането.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ
В сградата на СУ „Отец Паисий” на ул. „Даме Груев” №1,
в канцеларията на училището.
Работно време: 8:30 - 15:30 часа
За справки и информация:
тел. 0971/66 547, е-mail: lom3sou@mail.bg
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно


Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Шофьорски курсове

  • Спортни игри