Проекти

От учебната 2022 - 2023г. СУ "Отец Паисий" е одобрено и работи по НП "Заедно в изкуствата и спорта" с групи по следните направления:
Модул 1 - "Изкуства" - Сформирани са групи за занимания в сферата на изкуствата:
  1. "Български народни хора"
  2. "Театрални изкуства"

Модул 2 - "Спорт" - Сформиран е отбор в сферата на спорта:
  1. Волейбол

Информация за Националнатапрограма може да намерите в сайта на мон.От учебната 2020 – 2021 година СУ „Отец Паисий“-гр. Лом започна работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основната цел на проекта е повишаване на уменията на ученици, родители, медиатори и педагогически специалисти да работят и използват обучителни платформи по време на обучение от разстояние и да участват активно в учебния процес.СУ "Отец Паисий" - гр.Лом е включено в проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" по изпълнение на Дейност 6 - "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците".
Декември 2021г. - Проект ОУД - клуб "Дигитални многизнайковци" с р-л Б. Симеонова.
За учебната 2019/2020 година СУ „Отец Паисий“ – гр.Лом Работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образовние“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.
Една от основните цели на проекта е разширяване достъпа до предучилищно образование“ на децата от уязвими групи, чрез предоставяне на допълнително обучение по български език.
СУ „Отец Паисий“ – гр. Лом е включено за учебната 2020-2021 година в проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната цел на проекта е намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование.

В СУ „Отец Паисий“ – гр. Лом са организирани занимания по интереси с национално финансиране чрез клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и др. Те включват провеждане на часове и изяви на учениците, посещение на културно-исторически обекти, институции, публични и стопански организации и др.

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:
"Музикални и сценични изкуства"
Клуб "Пътешествие из България"
Клуб "Олимпик"
Клуб Мажоретки"
Ателие "Приложни изкуства"
Клуб "Информационни технологии"
Клуб "Зелен хоризонт"

В СУ „Отец Паисий” вече 10-та поредна година се обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности (СОП). От началото на 2012/2013 учебна година училището работи по проект „Включващо обучение”
Училището е едно от трите пилотни учебни заведения в област Монтана, включени в него. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Основната цел на проекта е да бъде следващ етап след интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности и преди всичко да осигури нови организационни и финансови условия за разширяване и обогатяване на подкрепящата среда.
За изпълнението на проекта са назначени 4 ресурсни учители, един психолог и ½ щатна бройка логопед. Оборудван е ресурсен кабинет .Със средства по проекта са закупени компютърна и копирна техника,материали и помагала.
С проекта „Включващо обучение“ ще се преодолеят организационните пропуски на ресурсните центрове за осигуряване на необходимия брой часове за работа с учениците със специални образователни потребности, в следствие на което ще се подобри корекционната и компенсаторна работа при тези деца. Екипът работи само в едно училище и осигурява нужната подкрепа на децата ежедневно и своевременно. Успешно свършената работа се дължи на това, че екипа е част от колектива на училището и ръководството е съпричастно към положителните, както и към отрицателните моменти възникващи в процеса на работа. Екипът има профил във фейсбук – „Ресурсен кабинет”, където се споделят добри практики и иновационни подходи.
Учениците по проекта се включват активно в мероприятията, организирани от училището и общината .

През 2016 година, организацията на изпълнението на дейности по проект „Включващо обучение” преминава в
проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж".ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"За учебната 2017/2018г. в СУ "Отец Паисий" по проект "Твоят час" са сформирани три групи по извънкласни дейности по обучителни затруднения на учениците и седем групи извънкласни дейности по интереси. Основните цели на групите с обучителни затруднения са създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите им чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения чрез преодоляване на обучителните затруднения по български език и математика. Групите по извънкласни дейности по интереси са сформирани на принципа на желанието на учениците да се занимават след учебните занятия с любими за тях дейности.

Дейностите по интереси са:
"Школа по немски език"
"Култура на общуване"
"Млад програмист"
"Талантливи и сръчни"
Клуб "Олимпик"
Клуб "Пътешественик"
"Заедно в музиката"

Сред основните постижения от дейностите по проект "Твоят час" в СУ "Отец Паисий" - Лом е преосмислянето на педагогическата практика като ориентация от дейността на учителя към детето - ученик, което следва да бъде в центъра на учебната работа.
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно


Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Шофьорски курсове

  • Спортни игри