За нас

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ


Стратегическите цели и приоритети за развитие на СУ “Отец Паисий” – град Лом, произтичат от приетите:

• Национални стратегии за развитие на средното общо и професионално образование
• Нормативни актове за развитие на средното общо и професионално образование
• Държавни образователни изисквания
• Модели за структурата и функционирането на средното образование
• Модели на контролна дейност в системата на народната просвета

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Средно училище “Отец Паисий” е екип от ученици, родители, учители и служители, който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана страна в процеса на обучение. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на Средно училище “Отец Паисий” като конкурентно училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците вкл. деца със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и извънучебния процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

• Развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на училището
• Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността
• Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа
• Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното общество
• Пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и комуникационни технологии от ученици и учител
• Участие в общински, национални и международни програми и структурни фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика
• Утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от всеки ученик и учител.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

• Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри
• Засилване на вътрешноучилищната квалификационна методическа дейност
• Формиране на гражданско поведение и позиция
• Пълноценно използване на материално-техническата база
• Привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес
• Формиране на интереси у учениците за активно участие в извънкласни дейности
• Създаване на възможности за публично представяне на творческите постижения на учениците и учителите
• Осъществяване на международно сътрудничество с училища от други страни
• Постигане на финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече форми за финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2017-2018 година. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на значителни промени в организация на работата в училището или на нормативните актове за средното образование. На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план с конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и отговорници. Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите. Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол №1 от 16.09.2014 г.

Стратегията е актуализирана и приета с протокол №1 от 02.09.2016г.

бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно

<< Previous | page 4-of-9 | Next >>

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Спортни игри